Lambang Pancasila Beserta Artinya, Makna Gambar Sila ke 1 Sampai 5

Gambar lambang Pancasila dan artinya - Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dan dilambangkan dalam bentuk burung garuda. Terdapat 5 sila Pancasila, tiap-tiap sila memiliki simbol dan lambang tertentu yang terdapat pada perisai garuda.

Pengertian Pancasila secara umum adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. Terdapat lima sila Pancasila yaitu : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teks Pancasila tertera dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila menjadi dasar negara yang mencantumkan nilai-nilai bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pancasila disimbolkan dalam burung garuda yang menjadi lambang negara Indonesia. Pada burung garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol tertentu, masing-masing melambangkan 5 sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima.


Lambang Pancasila 


Di bawah ini akan dibagikan mengenai gambar lambang Pancasila serta simbol-simbol yang terdapat pada perisai burung garuda yang masing-masing melambangkan 5 sila Pancasila, dijelaskan beserta arti dan maknanya.

Gambar Lambang Pancasila


Burung garuda menjadi lambang negara Indonesia yang memuat konsep Pancasila selaku dasar negara. Di bagian tengah burung garuda, terdapat sebuah perisai dengan 5 simbol di dalamnya, yang masing-masing melambangkan 5 sila Pancasila 

Sila pertama dilambangkan bintang, sila kedua dilambangkan rantai, sila ketiga dilambangkan pohon beringin, sila keempat dilambangkan kepala banteng, sedangkan sila kelima dilambangkan padi dan kapas.

Arti Lambang Pancasila Sila ke-1


Bunyi Pancasila sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan lambang sila pertama Pancasila adalah bintang emas lima sudut dengan perisai berwarna hitam.

Arti bintang emas melambangkan cahaya kerohanian pada setiap manusia yang dipancarkan oleh Tuhan. Bintang dengan lima sudut juga dapat diartikan sebagai cahaya penerang bagi dasar negara yang jumlahnya lima, dan tujuan negara yang jumlahnya juga lima.

Sementara arti perisai hitam pada latar belakangnya melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu ada di dunia.

Arti Lambang Pancasila Sila ke-2


Bunyi Pancasila sila kedua adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sedangkan lambang sila kedua Pancasila adalah rantai berwarna emas dengan motif lingkaran dan persegi secara bergantian dengan perisai berwarna merah.

Arti rantai yang disusun dari mata rantai kecil-kecil hingga menjadi satu kesatuan rantai kuat menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. 

Mata rantai yang berbentuk lingkaran menandakan wanita, sedangkan mata rantai yang berbentuk persegi menandakan laki-laki. Hal ini melambangkan laki-laki dan perempuan saling bahu membahu dalam membentuk persatuan yang kuat layaknya rantai.

Arti Lambang Pancasila Sila ke-3


Bunyi Pancasila sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sedangkan lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin dengan akar yang menunjang bagian pohon.

Arti pohon beringin dikaitkan pada akar tunjang pohon yang melambangkan bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia disokong dengan kuat dan tangguh, hingga merasuk ke dalam tanah. Akar tersebut juga menjalar kemana-mana melambangkan keberagaman yang ada di Indonesia.

Selain itu pohon beringin juga melambangkan negara Indonesia sebagai tempat berlindung dan tempat berteduh bagi masyarakat dari berbagai macam suku, ras, agama, dan golongan.

Arti Lambang Pancasila Sila ke-4


Bunyi Pancasila sila keempat adalah Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sedangkan lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng dengan perisai berwarna merah.

Arti kepala banteng ini karena banteng dikenal sebagai hewan sosial yang berkumpul dan berkelompok, melambangkan budaya Indonesia dimana masyarakat berdiskusi dan bermusyawarah bersama-sama dalam mengambil keputusan.

Pengambilan keputusan penting dilakukan bersama-sama, layaknya banteng yang berkelompok guna menghindar dari terkaman hewan pemangsa.

Arti Lambang Pancasila Sila ke-5


Bunyi Pancasila sila kelima adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas dengan perisai berwarna putih.

Padi dan kapas memiliki arti dan makna tersendiri. Arti padi dan kapas melambangkan kebutuhan hidup warga Indonesia, yakni kebutuhan pangan dan sandang.

Padi melambangkan kebutuhan makanan, padi diolah menjadi beras dan menjadi nasi, yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sementara kapas melambangkan bahan dasar pakaian sebagai kebutuhan sandang warga. Terpenuhinya kebutuhan makan dan pakaian diharapkan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Nah itulah gambar lambang Pancasila beserta arti dan maknanya pada tiap-tiap sila, dari mulai sila pertama sampai sila kelima. 

Belum ada Komentar untuk "Lambang Pancasila Beserta Artinya, Makna Gambar Sila ke 1 Sampai 5"

Posting Komentar